Gezellig samen een boekje lezen.

Organisatiestructuur

Bij Waardse Kids Kinderopvang communiceren we helder en begrijpelijk. Niet alleen onderling, maar ook naar jou als ouder. We streven naar optimale samenwerking tussen alle partijen. Een duidelijke organisatiestructuur helpt ons daarbij. Goede onderlinge verhoudingen zorgen dat we professioneel kunnen werken. Bovendien is er prima contact met de oudercommissie en de ondernemingsraad.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht van de stichting Waardse Kids bestaat uit 5 leden:

  • De heer Dick Barelds, voorzitter en lid remuneratiecommissie
  • Mevrouw Suzanne van Straten, lid auditcommissie en commissie kwaliteit & marketing
  • Mevrouw Wendy Vonk, lid remuneratiecommissie
  • De heer Marino Blommers, lid auditcommissie
  • Mevrouw Marijke Doelman, lid commissie kwaliteit & marketing

 

De governance van de stichting Waardse Kids is in lijn met de governancecode voor de kinderopvang. De raad van toezicht heeft hierin 3 taken: het houden van toezicht op het gevoerde beleid, het fungeren als werkgever van de directeur-bestuurder en het fungeren als klankbord voor de directeur-bestuurder. De raad van toezicht heeft voor haar taakuitoefening een toezichtsvisie opgesteld. Aan de hand van onder meer kwartaalrapportages houdt de raad toezicht op de financiële continuïteit, de kwaliteit van de dienstverlening en de ontwikkeling van Waardse Kids als organisatie. Daarnaast verleent de raad goedkeuring aan beleidsplannen, zoals het strategisch meerjarenplan, het jaarplan en de begroting. De raad vergadert minimaal vijf keer per jaar.

De leden ontvangen voor hun werkzaamheden een financiële vergoeding overeenkomstig het advies van de VTOI-NVTK.

De leden van  kunnen 2x een termijn van 4 jaar in de raad van toezicht zitten. In het Rooster van aftreden RvT staat dit vermeld.

Managementteam

Het managementteam van Waardse Kids Kinderopvang bestaat uit een directeur en drie locatiehoofden. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van beleid, jaarplan, meerjarenplan en begroting en voor de dagelijkse leiding van de organisatie. De directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Centraal bureau

Op het centraal bureau van Waardse Kids Kinderopvang bevinden zich de personele en financiële administratie. Ook de afdeling kindplanning en het secretariaat van de organisatie vind je hier. Heb je vragen over de kindplanning of over een factuur, dan heb je contact met iemand van deze afdeling.

Heb je een vraag? Stel hem!

Pedagogisch coach/beleidsmedewerker

De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt (mede) het pedagogisch beleid en bewaakt het invoeren van beleidsvoornemens. Zo zorgt zij ervoor dat we binnen de organisatie overal volgens dezelfde visie werken. De pedagogisch coach zorgt voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit binnen de organisatie. Daarnaast ziet zij toe op de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers.

Pedagogisch medewerkers en groepshulpen

De pedagogisch medewerkers bij Waardse Kids Kinderopvang zijn gekwalificeerde beroepskrachten die op de groepen werken. Het aantal pedagogisch medewerkers op de groep is afhankelijk van de groepsgrootte. De groepshulp heeft een ondersteunende functie.

Ondernemingsraad

Waardse Kids Kinderopvang heeft een ondernemingsraad die uit vijf leden bestaat. Dit zijn gekozen afgevaardigden van alle medewerkers van Waardse Kids. De OR behartigt de belangen van onze medewerkers.

loopauto's speelhal KDV Eigen-Wijs

Oudercommissie

De oudercommissies van Waardse Kids Kinderopvang en Kinderopvang Polsbroek bestaan uit een afvaardiging van ouders die kinderen op de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of peuteropvang hebben. Zij behartigen de belangen van de ouders. De oudercommissie adviseert de directie over onder andere: pedagogisch beleidsplan, voedingsbeleid, tariefwijzigingen, klachtenregeling, openingstijden, enz. De oudercommissie denkt actief mee over vraagstukken en ontwikkelingen.

Lees meer over activiteiten en resultaten van de oudercommissie.

Organogram

Hier vind je het organogram van Waardse Kids