voetballende pm en kind

Organisatiestructuur

Bij Waardse Kids Kinderopvang communiceren we helder en begrijpelijk. Niet alleen onderling, maar ook naar jou als ouder. We streven naar optimale samenwerking tussen alle partijen. Een duidelijke organisatiestructuur helpt ons daarbij. Goede onderlinge verhoudingen zorgen dat we professioneel kunnen werken. Bovendien is er prima contact met de oudercommissie en de ondernemingsraad.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Waardse Kids Kinderopvang houdt toezicht op het realiseren van het beleid en het uitvoeren van genomen besluiten door directie en management. De RvT stelt de beleidsplannen vast, zoals het meerjarenplan, het jaarplan en de begroting. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. Samen met de directie vergaderen ze minimaal vijf keer per jaar.

Managementteam

Het managementteam van Waardse Kids Kinderopvang bestaat uit een directeur en drie locatiehoofden. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van beleid, jaarplan, meerjarenplan en begroting en voor de dagelijkse leiding van de organisatie. De directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Centraal bureau

Op het centraal bureau van Waardse Kids Kinderopvang bevinden zich de personele en financiële administratie. Ook de afdeling kindplanning en het secretariaat van de organisatie vind je hier. Heb je vragen over de kindplanning of over een factuur, dan heb je contact met iemand van deze afdeling.

Heb je een vraag? Stel hem!

Pedagogisch coach/beleidsmedewerker

De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelen (mede) het pedagogisch beleid en bewaken het invoeren van beleidsvoornemens. Zo zorgen zij ervoor dat we binnen de organisatie overal volgens dezelfde visie werken. De pedagogisch coach zorgt voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit binnen de organisatie. Daarnaast ziet hij toe op de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers.

Pedagogisch medewerkers en groepshulpen

De pedagogisch medewerkers bij Waardse Kids Kinderopvang zijn gekwalificeerde beroepskrachten die op de groepen werken. Het aantal pedagogisch medewerkers op de groep is afhankelijk van de groepsgrootte. De groepshulp heeft een ondersteunende functie.

Ondernemingsraad

Waardse Kids Kinderopvang heeft een ondernemingsraad die uit vijf leden bestaat. Dit zijn gekozen afgevaardigden van alle medewerkers van Waardse Kids. De OR behartigt de belangen van onze medewerkers.

loopauto's speelhal KDV Eigen-Wijs

Oudercommissie

De oudercommissies van Waardse Kids Kinderopvang en Kinderopvang Polsbroek bestaan uit een afvaardiging van ouders die kinderen op de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of peuteropvang hebben. Zij behartigen de belangen van de ouders. De oudercommissie adviseert de directie over onder andere: pedagogisch beleidsplan, voedingsbeleid, tariefwijzigingen, klachtenregeling, openingstijden, enz. De oudercommissie denkt actief mee over vraagstukken en ontwikkelingen.

Lees meer over activiteiten en resultaten van de oudercommissie.

Organigram

Hier vind je ons organigram.